Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Email icon
Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contact pagina

Elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Naar contact pagina

Ons MVB-kompas

Pensioenfonds Detailhandel belegt wereldwijd. In aandelen en leningen van ondernemingen, leningen van landen en vastgoed. In alle investeringsbeslissingen die we maken, nemen we duurzaamheid mee. De richting wordt bepaald door onze deelnemers, en door internationale richtlijnen die we volgen.

U bepaalt de richting

Wij vinden het belangrijk dat u achter ons beleggingsbeleid staat. Daarom nemen we in samenwerking met Universiteit Maastricht regelmatig deelnemersonderzoeken af. Zo bepalen we samen welke koers we varen. Over de uitkomsten van de onderzoeken zijn we transparant.

Lees meer
Focus op de Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties (VN) heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, of SDG’s) vastgesteld die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. De doelen zijn gebaseerd op de grootste sociale en economische thema’s, zoals armoede, mensenrechten, klimaatverandering, werkgelegenheid en economische groei, veiligheid en een goed rechtssysteem.

Pensioenfonds Detailhandel gelooft dat beleggers kunnen bijdragen aan het behalen van die doelen. Dat kan door gericht en met focus beleggingskeuzes te maken en de ondernemingen waarin wordt belegd kritisch te bevragen over hun bijdrage aan deze doelen.

Wij vinden alle SDG’s belangrijk, maar zijn van mening dat je niet alle 17 doelstellingen evenveel aandacht kunt geven. Daarom hebben we - mede op basis van de uitkomsten van de deelnemersonderzoeken - de focus op vier doelen gelegd:


SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten


Deze SDG's houden nauw verband met de toeleveringsketen binnen de (detail)handel. Bovendien blijkt uit ons onderzoek naar MVB-risico's dat het om thema's gaat waarbij het helpt om negatieve gevolgen te beperken en risico te verkeinen.

Internationale richtlijnen

Naast de vier SDG's geven internationale richtlijnen ons beleggingsbeleid richting. Onze deelnemers bepalen de waarden (wat vinden we belangrijk), en de richtlijnen bepalen onze normen (waar willen we ons aan houden).

We doen continu onderzoek naar de risico's rond onze investeringen. Hierbij gaat het enerzijds om externe factoren die onze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden, zoals klimaatveranderingen en onze investeringen in sectoren of regio's die hier het meest onder te lijden hebben. Anderzijds gaat het om de impact die onze beleggingen op de wereld hebben. Bijvoorbeeld de wijze waarop de ondernemingen waarin wij investeren met arbeids- en mensenrechten omgaan.

MVB-risicomanagement

Via onze beleggingen en in de toeleveringsketen van onze beleggingen kan negatieve impact ontstaan. Om die impact in kaart te brengen en tegen te gaan, heeft Pensioenfonds Detailhandel een due dilligence-proces ingericht, gebaseerd op de internationale normen hiervoor (OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen). Daarnaast doen we onderzoek naar de factoren die onze beleggingen negatief kunnen beinvloeden. Dat is de financiële risicokant van ESG. Ook die is belangrijk: we willen immers een goed pensioen uitbetalen.

Impact van onze beleggingen op de wereld

Centraal in het risicomanagement staat de negatieve impact die ondernemingen hebben op mens en milieu. Dat noemen we due dilligence, of, gepaste zorgvuldigheid. De OESO-richtlijnen geven ons een handvat voor hoe we dit moeten doen.

De uitvoering van het due dilligence-onderzoek hebben we uitbesteed aan de Responsible Engagement Overlay Manager. Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van data, externe bronnen, rapportages en bevindingen van NGO's. Op basis van de zwaarte van de mogelijke negatieve impact bepalen we de prioriteit. De zwaarte bepalen we aan de hand van de ernst, schaal, onomkeeraarheid en de mate van waarschijnlijkheid van de negatieve impact.

Wanneer ondernemingen in onze beleggingsportefeuille negatieve impact veroorzaken, gebruiken we onze invloed om dit (in de toekomst) te voorkomen. Zo dringen we bij ondernemingen aan op herstel en verhaal voor benadeelden. Pensioenfonds Detailhandel gelooft dat het streven naar langetermijnwaardecreatie betekent dat ondernemingen hun eigen due dilligence-proces goed op orde hebben. Via engagement en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen oefenen wij hier invloed op uit. Uit de risicoanalyse en prioritering volgt met welke ondernemingen engagement uitgevoerd gaat worden.

Goed om te weten:
- Pensioenfonds Detailhandel treedt enkel op als belegger. We dragen geen operationele of beleidsmatige verantwoordelijkheid en zijn vrijwel altijd minderheidsaandeelhouder. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat wij zelf negatieve impact veroorzaken. Mocht dat toch het geval zijn, dan zorgen we vanzelfsprekend voor herstel en/of verhaal voor benadeelden.
- In het uiterste geval kan Pensioenfonds Detailhandel besluiten om te desinvesteren. Daarbij nemen we ook de (potentiële) negatieve gevolgen van de desinvestering op maatschappij en milieu voor onze rekening.

Impact van de wereld op onze beleggingen

ESG-factoren kunnen ook invloed hebben op onze beleggingen. Het is belangrijk deze in kaart te brengen. We willen immers een goed pensioen uitbetalen en zijn gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Zowel voor onze beleggingen als voor de wereld. Daarom monitoren we financieel materiële MVB-risico's. Pensioenfonds Detailhandel gebruikt hiervoor bestaande producten en diensten in de markt. Op regelmatige basis onderzoeken we de mogelijke inzet van nieuwe instrumenten, zodat we altijd de laatste informatie tot onze beschikking hebben.

Impact van klimaatverandering op onze beleggingen

Klimaatrisico in de Strategische Asset Allocatie
Consultancybureau Mercer voert voor ons de Strategische Asset Allocatie-studie uit. Op basis daarvan bepalen we de verdeling tussen verschillende beleggingscategorieën (aandelen, leningen van overheden, vastgoed) met een zo goed mogelijke balans tussen risico en rendement. Mercer heeft voor Pensioenfonds Detailhandel ook het risico- en rendementsprofiel van diverse klimaatscenario’s in kaart gebracht en geanalyseerd hoe we klimaat moeten meewegen in de verdeling tussen de beleggingscategorien. Aan de hand van deze bevindingen kan de Strategische Asset Allocatie worden aangepast. Pensioenfonds Detailhandel wil deze analyse periodiek uitvoeren.