Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Pensioen is een afspraak tussen u en uw werknemer. Elke maand legt u beiden geld in dat slim wordt belegd. Zo heeft uw werknemer later een extra inkomen, naast het pensioen van de overheid.

Pensioen bestaat uit drie onderdelen

- AOW
Het bedrag dat uw werknemer van de overheid krijgt voor elk jaar dat hij of zij vanaf het vijftiende levensjaar in Nederland woont of werkt.

- Ouderdomspensioen
Het vermogen dat u samen met uw werknemer opbouwt door elke maand geld (premie) in te leggen. Bij Pensioenfonds Detailhandel bouwen werknemers vanaf hun twintigste pensioen op.

- Aanvullend pensioen
Het bedrag dat uw werknemer eventueel zelf spaart via een bank of verzekeraar.

Pensioenopbouw

Omdat uw werknemer in de detailhandel werkt, bouwt deze persoon – vanaf het twintigste jaar – automatisch ouderdomspensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel. Elke maand wordt er op het brutoloon een percentage ingehouden voor het pensioen. Als werkgever legt u het grootste deel in. U leest hier meer over op Premieoverzicht en rekencijfers.

Hoogte pensioen

De hoogte van het pensioen dat uw werknemer straks ontvangt, is vooral afhankelijk van het loon en het aantal jaren dat deze persoon pensioen opbouwt. Werknemers kunnen dit bedrag terugvinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze krijgen ze eens per jaar toegestuurd. De UPO staat ook in de persoonlijke pensioenomgeving. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen uw werknemers zien hoeveel pensioen er in totaal is opgebouwd. Dus ook het pensioen dat er is opgebouwd bij vorige pensioenfondsen of pensioenverzekeraars.

Het pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat uw werknemers van de overheid krijgen vanaf de AOW-leeftijd. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op svb.nl/nl/aow/.

Let op: Tot 1 januari 2013 was de pensioenleeftijd 65 jaar. Daarna is deze verhoogd naar 67 jaar. Is er al eerder pensioen bij ons opgebouwd? Dan zetten wij het opgebouwde pensioen om naar de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar. We tellen het bedrag op bij het pensioen dat uw werknemer nu opbouwt. Indien een werknemer alsnog het pensioen met 65 jaar wil laten ingaan, dan kan dat nog steeds.

Extra pensioen

Extra pensioen opbouwen binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel is niet mogelijk. Wel kunnen uw werknemers voor aanvullende regelingen terecht bij diverse pensioen- en levensverzekeraars of (bank)sparen voor extra inkomen.

Partnerpensioen

Wanneer uw werknemer overlijdt, ontvangt de partner partnerpensioen. Dit gaat op als uw werknemer getrouwd of geregistreerd partner is óf een (notariële) samenlevingsovereenkomst heeft. De partner mag geen bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding moet bovendien vóór pensionering zijn aangegaan.

Opbouw
Jaarlijks bouwt uw werknemer 1,135% partnerpensioen op over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het jaarloon minus de franchise. De opbouw van het partnerpensioen stopt als de werknemer met pensioen gaat.

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw werknemer overleden is. Deze pensioenuitkering eindigt als de partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen bestaat uit:

- het te bereiken partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 67 jaar.
- het opgebouwde partnerpensioen (als de werknemer op het moment van overlijden niet meer in de bedrijfstak werkt).

Bijzonder partnerpensioen
Bij het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, (notariële) samenlevingsovereenkomst of ongehuwde, niet geregistreerde samenleving, heeft de ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat de werknemer heeft opgebouwd tot het moment dat de verbintenis werd beëindigd. De ex-partner moet zelf het bijzonder partnerpensioen aanvragen. Alleen als het pensioenfonds in het bezit is van de gegevens van de ex-partner, wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Uitruilen pensioensoorten
Het is mogelijk om pensioensoorten voor elkaar uit te ruilen en zo een hoger of lager ouderdomspensioen of partnerpensioen te krijgen.

Partnerpensioen bij overlijden na pensionering
Bij overlijden na pensionering is er voor de partner een partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat tijdens de deelname aan de pensioenregeling is opgebouwd en niet is uitgeruild voor hoger ouderdomspensioen.

Anw-pensioen
Als u overlijdt, kan de partner in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. Omdat deze Anw-uitkering maar in een beperkt aantal gevallen wordt uitgekeerd, kent onze pensioenregeling een Anw-pensioen.

Als uw werknemer overlijdt, heeft de partner recht op Anw-pensioen als hij of zij:
- in of na 1950 is geboren.
- niet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is.
- niet één of meer kinderen onder de 18 jaar te verzorgen heeft.

Hoogte Anw-pensioen
Als een werknemer fulltime in de detailhandel werkte, bedraagt het Anw-pensioen maximaal € 9.144,- bruto per jaar (bedrag 2024). Werkte een werknemer in deeltijd, dan wordt het bedrag evenredig verlaagd.

Ingangsdatum Anw-pensioen
Het Anw-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Overlijdt de werknemer bijvoorbeeld op 16 april, dan gaat het Anw-pensioen in op 1 mei. Het Anw-pensioen kan ook ingaan op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het jongste kind 18 jaar wordt, of dat er geen ongehuwd kind onder de 18 jaar meer behoort tot de huishouding van de partner.

Einde Anw-pensioen
De duur van het Anw-pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de partner op de ingangsdatum van het Anw-pensioen. Het Anw-pensioen loopt maximaal tot de dag dat de nabestaande in aanmerking komt voor een AOW-uitkering, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de 67-jarige leeftijd bereikt.

Wezenpensioen

Wanneer uw werknemer overlijdt, hebben zijn of haar kinderen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand van overlijden en loopt door tot het kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen die per week meer dan 20 uur dagonderwijs of een beroepsopleiding volgen, hebben recht op wezenpensioen tot maximaal hun 27ste jaar.

Met kinderen wordt bedoeld:

- eigen en geadopteerde kind(eren).
- stief- en pleegkinderen die als eigen kinderen worden opgevoed.

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Zijn er meer dan vijf kinderen die recht hebben op wezenpensioen, dan wordt het totaal van de vijf wezenpensioenen over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

Aanvullende pensioenregeling

Werkgevers kunnen deelnemen aan onze aanvullende pensioenregeling. Met deze regeling bouwt u pensioen op over het salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) tot een salaris van € 137.800,- (bedrag 2024). Deze aanvullende pensioenregeling is een collectieve regeling. Daarmee is bepaald dat deze regeling voor alle werknemers geldt met een salaris boven het maximum loon Wfsv. Voor deze aanvullende pensioenregeling wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Voor wie?
De aanvullende pensioenregeling is voor werknemers die meer verdienen dan het maximum loon Wfsv én deelnemen aan de verplichte regeling van Pensioenfonds Detailhandel. Ook parttime werknemers kunnen deelnemen aan de regeling. Het maximumloon Wfsv wordt dan evenredig berekend. Het actuele maximumloon Wfsv vindt u op Premieoverzicht en rekencijfers.

Voorwaarden
Voor de aanvullende pensioenregeling gelden dezelfde voorwaarden als voor de verplichte regeling. Ook zijn risico’s als arbeidsongeschiktheid en overlijden op basis van het inkomen gedekt.

Pensioenpremie
De premie voor de aanvullende pensioenregeling vindt u op Premieoverzicht en rekencijfers. U kan met uw werknemers afspraken maken over de verdeling van de premie.

Meer weten?

Meer informatie over pensioen vindt u in de Pensioen 1-2-3.

Lees meer