Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Uw pensioen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Een afspraak tussen u en uw werkgever. Hierdoor legt u iedere maand automatisch geld opzij. Ook uw werkgever draagt daaraan bij. Het grootste deel van de som geld.

Pensioen bestaat uit drie onderdelen

- AOW
AOW is het basispensioen van de overheid dat u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt. Als u in Nederland woont of werkt, heeft u vanaf de AOW-leeftijd recht op AOW. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en kan daarom in de loop van de jaren stijgen. De AOW-leeftijd is nu 67 jaar.

- Pensioen
Ook wel ‘ouderdomspensioen’ genoemd. Wij noemen het ‘pensioen’. Dit is het vermogen dat u samen met uw werkgever opbouwt door elke maand geld (premie) in te leggen. Bij Pensioenfonds Detailhandel bouwt u vanaf uw achttiende pensioen op.

- Aanvullend pensioen
Het bedrag dat u eventueel zelf opzij legt via een bank of verzekeraar.

Verhoging van pensioenen

Geld wordt elk jaar minder waard, want prijzen stijgen. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. U kunt immers minder kopen met hetzelfde geld. Om dat te voorkomen, proberen we elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van de ontwikkeling van de prijzen. Dit wordt ook wel indexeren genoemd. Deze verhoging heet ‘toeslag’. Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging.

 Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Hoogte van de toeslag
Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Detailhandel naar de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan. Een hoge dekkingsgraad is belangrijk, omdat we de pensioenen graag ieder jaar een stukje willen verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de prijzen.

Pensioenfonds Detailhandel mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger de pensioenen verhogen met een gedeelte van de ontwikkeling van de prijzen. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan ongeveer 145% mag Pensioenfonds Detailhandel de pensioenen volledig verhogen met de ontwikkeling van de prijzen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

De beleidsdekkingsgraad op 31 december wordt gebruikt om te bepalen of Pensioenfonds Detailhandel in januari een toeslag op de pensioenen kan geven. De beleidsdekkingsgraad is dus bepalend voor wat Pensioenfonds Detailhandel mag doen.

De meest recente dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

Toeslag 2024
Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel beoordeelt per jaar of een toeslag mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel zijn door de overheid de regels voor indexatie verruimd. Deze verruiming is op 1 juli 2022 in de wet vastgelegd en gold alleen voor besluiten over toeslagverlening die door het bestuur in 2022 werden genomen. Op 21 juni 2023 is deze verlengd tot 1 januari 2024. Door de versterkte financiële situatie heeft Pensioenfonds Detailhandel op basis van deze verlengde regels een hogere en dus een extra verhoging gegeven. De pensioenen zijn per 1 januari 2024 met 3,3% verhoogd.

Toeslag 2023
Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel beoordeelt per jaar of een toeslag mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel zijn door de overheid de regels voor indexatie verruimd. Deze verruiming is op 1 juli 2022 in de wet vastgelegd en geldt alleen voor besluiten over toeslagverlening die door het bestuur in 2022 worden genomen. Door de versterkte financiële situatie heeft Pensioenfonds Detailhandel op basis van deze nieuwe regels een hogere en dus een extra verhoging gegeven. De pensioenen zijn per 1 januari 2023 met 10% verhoogd.

Toeslag 2022

Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel beoordeelt per jaar of een toeslag mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. Op 31 december 2021 was de beleidsdekkingsgraad 114,5%. De pensioenen zijn per 1 januari 2022 met 0,5% verhoogd.Toeslag 2021

Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel beoordeelt per jaar of een toeslag mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. Op 31 december 2020 was de beleidsdekkingsgraad 105,5%. De pensioenen zijn per 1 januari 2021 niet verhoogd. De financiële situatie van Pensioenfonds Detailhandel liet dit niet toe.

Toeslag 2019 en 2020

Pensioenfonds Detailhandel heeft in 2019 de pensioenen met 0,1% verhoogd (op 31 december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 110,6%). In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd (op 31 december 2019 was de beleidsdekkingsgraad 109,6%).

Hoe bouwt u op?

Omdat u in de detailhandel werkt, bouwt u – vanaf uw achttiende jaar – automatisch ouderdomspensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel. Elke maand wordt er op uw brutoloon premie ingehouden voor uw pensioen. Op uw salarisstrookje ziet u hoe hoog dit percentage is. Uw werkgever betaalt ook mee aan uw pensioen.

Hoe hoog is uw pensioen?

De hoogte van het pensioen dat u straks ontvangt, is vooral afhankelijk van uw loon en het aantal jaren dat u pensioen opbouwt. U vindt dit bedrag op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze krijgt u eens per jaar toegestuurd. Uw UPO staat ook in uw persoonlijke pensioenomgeving. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd. Dus ook het pensioen dat u heeft opgebouwd bij vorige pensioenfondsen of pensioenverzekeraars.

Uw pensioen is een aanvulling op de AOW. Dit is het basispensioen van de overheid dat u van de Sociale Verzekeringsbank krijgt vanaf uw AOW-leeftijd. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op svb.nl/nl/aow/.

Let op: Tot 1 januari 2013 was de pensioenleeftijd 65 jaar. Daarna is deze verhoogd naar 67 jaar. Heeft u al eerder pensioen bij ons opgebouwd? Dan zetten wij uw opgebouwde pensioen om naar de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar. We tellen het bedrag op bij het pensioen dat u nu opbouwt. Wilt u het pensioen alsnog op uw 65e laten ingaan, dan kan dat nog steeds.

Ga naar de Sociale Verzekeringsbank
Extra pensioen?

Extra pensioen opbouwen binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel is niet mogelijk. Wel kunt u voor aanvullende regelingen terecht bij diverse pensioen- en levensverzekeraars of (bank)sparen voor extra inkomen.

Scheiden of uit elkaar gaan

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen.

In het geval van ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap maakt u samen afspraken over hoe u het pensioen verdeelt. Pensioenfonds Detailhandel wordt automatisch geïnformeerd door de gemeente over uw scheiding. Dit geldt ook voor de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. U hoeft dan niets door te geven. Wel is het belangrijk dat u binnen twee jaar na de scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap, de gemaakte afspraken over uw pensioen naar ons opstuurt. Let op; heeft u afspraken gemaakt die afwijken van de standaard verdeling, dan ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.

Woonde u samen zonder samenlevingscontract, maar is deze partner wel bij ons bekend en gaat u uit elkaar? Geef dit dan ook aan ons door. U doet dat via uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login.

Partner?

Wanneer u overlijdt, ontvangt uw partner partnerpensioen. Dit gaat op als u getrouwd of geregistreerd partner bent óf een (notariële)
samenlevingsovereenkomst heeft. De partner mag geen bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding moet bovendien vóór pensionering zijn aangegaan.

Opbouw
Jaarlijks bouwt u 1,135% partnerpensioen op over uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het jaarloon minus de franchise. De opbouw van het partnerpensioen stopt als de werknemer met pensioen gaat.

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overleden bent. Deze pensioenuitkering eindigt als uw partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen bestaat uit:

- het te bereiken partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 67 jaar
- het opgebouwde partnerpensioen (als de werknemer op het moment van overlijden niet meer in de bedrijfstak werkt).

Bijzonder partnerpensioen
Bij het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, (notariële) samenlevingsovereenkomst of ongehuwde, niet geregistreerde samenleving, heeft de ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat de werknemer heeft opgebouwd tot het moment dat de verbintenis werd beëindigd. De ex-partner moet zelf het bijzonder partnerpensioen aanvragen. Alleen als het pensioenfonds in het bezit is van de gegevens van de ex-partner, wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Uitruilen pensioensoorten
Het is mogelijk om pensioensoorten voor elkaar uit te ruilen en zo een hoger of lager ouderdomspensioen of partnerpensioen te krijgen.

Partnerpensioen bij overlijden na pensionering
Bij overlijden na pensionering is er voor de partner een partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat tijdens de deelname aan de pensioenregeling is opgebouwd en niet is uitgeruild voor hoger ouderdomspensioen.

Anw-pensioen
Als u overlijdt, kan uw partner in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. Omdat deze Anw-uitkering maar in een beperkt aantal gevallen wordt uitgekeerd, kent onze pensioenregeling een Anw-pensioen.

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op Anw-pensioen als hij of zij:
- in of na 1950 is geboren.
- niet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is.
- niet één of meer kinderen onder de 18 jaar te verzorgen heeft.

Hoogte Anw-pensioen
Als een werknemer fulltime in de detailhandel werkte, bedraagt het Anw-pensioen maximaal € 9.144,- bruto per jaar (bedrag 2024). Werkte een werknemer in deeltijd, dan wordt het bedrag evenredig verlaagd.

Ingangsdatum Anw-pensioen
Het Anw-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Overlijdt de werknemer bijvoorbeeld op 16 april, dan gaat het Anw-pensioen in op 1 mei. Het Anw-pensioen kan ook ingaan op de eerste dag van de maand waarin het jongste kind 18 jaar wordt, of dat er geen ongehuwd kind onder de 18 jaar meer behoort tot de huishouding van de partner.

Einde Anw-pensioen
De duur van het Anw-pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de partner op de ingangsdatum van het Anw-pensioen. Het Anw-pensioen loopt maximaal tot de dag dat de nabestaande in aanmerking komt voor een AOW-uitkering, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de 67-jarige leeftijd bereikt.

Leeftijd partner bij Anw-pensioenDuur Anw-pensioen
Jonger dan 30 jaar1 jaar
Van 30 t/m 34 jaar2 jaar
Van 35 t/m 39 jaar3 jaar
Van 40 t/m 44 jaar4 jaar
Van 45 t/m 49 jaar5 jaar
50 jaar en ouderTot de dag dat de nabestaande in aanmerking komt voor een AOW uitkering, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de 67-jarige leeftijd bereikt.
Kinderen?

Wanneer u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand van overlijden en loopt door tot het kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen die per week meer dan 20 uur dagonderwijs of een beroepsopleiding volgen, hebben recht op wezenpensioen tot maximaal hun 27ste jaar.

Met kinderen wordt bedoeld:

- uw eigen en geadopteerde kind(eren).
- stief- en pleegkinderen die u als eigen kinderen opvoedt.

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Zijn er meer dan vijf kinderen die recht hebben op wezenpensioen, dan wordt het totaal van de vijf wezenpensioenen over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

Nieuwe baan?

Als u ergens anders een nieuwe baan krijgt, dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. U moet dit zelf aanvragen. Neem u uw pensioen niet mee? Dan blijft het staan. U betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder pensioen op met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

Meer of minder werken?

Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de hoogte van uw loon. Als u meer uren gaat werken (voor hetzelfde uurloon), bouwt u vanaf dan meer pensioen op. Gaat u minder uren werken en blijft uw uurloon gelijk, dan bouwt u vanaf dan minder pensioen op. Check uw pensioenregeling voor eventuele aanvullende voorwaarden.

Arbeidsongeschikt?

Wordt u arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? Als u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Detailhandel heeft u – onder bepaalde voorwaarden – recht op (gedeeltelijke) premievrije voorzetting. Dat betekent dat u geen premie betaalt, maar wél pensioen opbouwt.

Eerder met pensioen?

U kunt uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Omdat het bedrag dan over een langere periode wordt uitgesmeerd, ontvangt u een lager bedrag per maand.

Let op: uw AOW gaat pas in op het moment dat u in 2024, 2025, 2026 of 2027 67 jaar wordt. Vanaf 2028 is dat 67 jaar en 3 maanden. In 2023 is dat 66 jaar en 10 maanden.

Later met pensioen?

U kunt uw ouderdomspensioen later laten ingaan. Omdat het bedrag dan over een kortere periode wordt uitgesmeerd, ontvangt u een hoger bedrag per maand.

Aanvullende pensioenregeling

Werkgevers kunnen deelnemen aan onze aanvullende pensioenregeling. Met deze regeling bouwt u pensioen op over het salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) tot een salaris van € 137.800,- (bedrag 2024). Deze aanvullende pensioenregeling is een collectieve regeling. Daarmee is bepaald dat deze regeling voor alle werknemers geldt met een salaris boven het maximum loon Wfsv. Voor deze aanvullende pensioenregeling wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Voor wie?
De aanvullende pensioenregeling is voor werknemers die meer verdienen dan het maximum loon Wfsv én deelnemen aan de verplichte regeling van Pensioenfonds Detailhandel. Ook parttime werknemers kunnen deelnemen aan de regeling. Het maximumloon Wfsv wordt dan evenredig berekend. Het actuele maximumloon Wfsv vindt u op Premieoverzicht en rekencijfers.

Voorwaarden
Voor de aanvullende pensioenregeling gelden dezelfde voorwaarden als voor de verplichte regeling. Ook zijn risico’s als arbeidsongeschiktheid en overlijden op basis van het inkomen gedekt.

Pensioenpremie
De premie voor de aanvullende pensioenregeling vindt u op Premieoverzicht en rekencijfers. U kan met uw werknemers afspraken maken over de verdeling van de premie.

Lees meer
Vrijwillige voortzetting

Deelname aan de pensioenregeling kan om verschillende redenen worden beëindigd. De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Detailhandel kan tijdelijk vrijwillig worden voortgezet als u niet direct aan een andere pensioenregeling gaat deelnemen. Daarmee wordt voorkomen dat er een gat ontstaat in uw pensioenopbouw. U houdt daarmee ook recht op voorzieningen (bijvoorbeeld bij overlijden) die gelden voor deelnemers aan deze pensioenregeling.

Voorwaarden
De pensioenopbouw kan vrijwillig worden voortgezet als:

- u de bedrijfstak Detailhandel verlaat en niet onder een andere pensioenregeling valt;
- u zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder wordt;
- u werkloos bent geworden.

Daarnaast geldt ook dat:

- u drie jaar of langer deelnemer bent geweest van Pensioenfonds Detailhandel;
- de vrijwillige voorzetting direct aansluit op de beëindiging van het dienstverband;
- de vrijwillige voortzetting moet binnen negen maanden na de beëindiging van het dienstverband worden aangevraagd bij het pensioenfonds;
- u jonger dan 64 jaar bent bij het starten van de vrijwillige voorzetting. Als deelname aan Pensioenfonds Detailhandel is beëindigd om medische redenen, geldt dit niet.

De pensioenopbouw kan maximaal drie jaar vrijwillig worden voortgezet. De werknemer bouwt dan pensioen op volgens de regeling zoals die waren op het moment dat het dienstverband werd beëindigd.

Gedeeltelijke vrijwillige voortzetting
Als u minder gaat verdienen, bouwt u ook minder pensioen op. Het pensioen is immers gebaseerd op het inkomen. Om de opbouw van het ouderdomspensioen en partnerpensioen op hetzelfde peil te houden, kan een gedeelte vrijwillig worden voortgezet. Dit kan alleen als u:

- gedeeltelijk werkloos wordt;
- bijzonder verlof opneemt, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof of studieverlof.

Beëindigen
Vrijwillige voortzetting kan alleen worden beëindigd door het sturen van een aangetekende brief naar Pensioenfonds Detailhandel. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden. De pensioenrechten die zijn opgebouwd, kunnen eventueel worden overgedragen naar een ander pensioenfonds. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting gedeeltelijk te stoppen of na beëindiging te hervatten.

De vrijwillige voortzetting eindigt zonder opzegging door de werknemer:

- na een periode van drie jaar;
- als de pensioenpremies niet op tijd zijn betaald;
- op de dag voordat u met pensioen gaat;
- wanneer u overlijdt.

Meer weten?

Meer informatie over uw pensioen vindt u in de Pensioen 1-2-3.

Pensioen 1-2-3