Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Lees voor
Lees voor Stop
Terug

Het gesprek aangaan

Actief aandeelhouderschap

Als aandeelhouder zijn we actief betrokken bij de ondernemingen waarin we beleggen. We voeren gesprekken over thema's die voor ons belangrijk zijn. Dit noemen we engagement. Ook stemmen we wereldwijd op aandeelhoudersvergaderingen. Het pensioenfonds gelooft dat ondernemingen die rekening houden met de impact die zij hebben op mens en milieu, én die streven naar langetermijnwaardecreatie voor verschillende belanghebbenden, op lange termijn beter renderen. Door engagement en stemmen stimuleren we dus verduurzaming.

We gaan in gesprek wanneer:

1. Het bedrijf betrokken is bij negatieve impact. Direct door eigen handelen, of meer indirect middels acties en bedrijfsvoering.

We vragen de onderneming dan het volgende:

 • Stop de negatieve impact;
 • Zorg voor herstel van de benadeelden en een plek waar zij hun klachten kunnen indienen;
 • Neem voldoende maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen;
 • Communiceer transparant over de genomen maatregelen.

2. Een bedrijf slecht scoort op MVO-beleid (verantwoord ondernemen) en zorgt daardoor in de toekomst mogelijk voor negatieve impact.

We vragen de onderneming dan het volgende:

 • Stel een krachtig en concreet MVO-beleid op;
 • Implementeer het beleid zorgvuldig;
 • Communiceer transparant en rapporteer over de voortgang en resultaten van het beleid;
 • Zorg dat de resultaten als input dienen voor het toekomstige MVO-beleid.

3. Een bedrijf actief is in een sector waar per definitie maatschappelijk winst te behalen valt, of risico op controverses en incidenten bestaan, of systemische problemen in de toeleveringsketen bestaan. Deze manier van engagen heet thematisch engagement.

We sturen er ook dan op aan om de OESO-richtlijnen van multinationale ondernemingen te implementeren en de onderliggende richtsnoeren voor specifieke sectoren, en de United Nation's Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit houdt onder meer in dat ondernemingen:

 • Identificeren waar de grootste risico's zitten in de toeleveringsketen op gebied van milieu, sociale aspecten of bestuur;
 • Samenwerking zoeken met andere ondernemingen en met belanghebbenden om invloed aan te wenden om het risico te verkleinen en herstel en verhaal te bieden;
 • Bijdrage leveren en verantwoording te nemen om het risico te stoppen, beheersen of in geval van negatieve impact bij te dragen aan herstel en verhaal.

En dan?

De Responsible Engagement Overlay-manager maakt tijdsgebonden afspraken met bedrijven en monitort de voortgang. Het pensioenfonds beoordeelt een engagement traject succesvol, als alle tijdgebonden doelen bereikt zijn. Wanneer ondernemingen niet binnen de vooraf gestelde termijn naar tevredenheid reageren op de engagement inspanningen, kan het pensioenfonds op de volgende manieren reageren:

 • Samenwerking met andere beleggers aangaan/intensiveren om de dialoog meer kracht bij te zetten;
 • Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen;
 • Het indienen of steunen van een aandeelhoudersresolutie
 • Uitsluiting bij gebleken onwaarschijnlijkheid van verandering.
 • Samenwerking met andere stakeholders (bijvoorbeeld marktpartijen, vakbonden of maatschappelijke organisaties) aangaan/intensiveren om de dialoog meer kracht bij te zetten;
 • Publieke uitingen om de dialoog meer kracht bij te zetten.

We werken graag samen

Het heeft bij engagement onze voorkeur om in samenwerking met andere pensioenfondsen of vermogensbeheerders op te trekken, omdat dat onze stem vergroot. Dat doen we bijvoorbeeld in de samenwerking van het Dutch Engagement Network en het IMVB-convenant voor pensioenfondsen.

Dutch Engagement Network

In samenwerking met Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) heeft Pensioenfonds Detailhandel het initiatief genomen om het Dutch Engagement Network (DEN) op te zetten. Doel van de samenwerking is om bedrijven waarin ze beleggen direct te stimuleren tot een duurzamere bedrijfsvoering. De DEN doet dit namens alle deelnemers van de pensioenfondsen, in totaal tweeënhalf miljoen Nederlanders.

Voor Nederlandse begrippen is hiermee een unieke samenwerking ontstaan. Namelijk: twee eindbeleggers die de handen ineenslaan om bedrijven uit hun beleggingsportefeuille direct aan te sporen tot een nog duurzamere handelwijze in plaats van gebruik te maken van programma’s en diensten van gespecialiseerde toeleveranciers. Zodoende kan er rechtsreeks op specifieke duurzame en sociale doelstellingen worden aangestuurd. Het eerst gekozen thema van de DEN is watergebruik en waterbeheer in de toeleveringsketen.

DEN is een aanvulling op het totale engagement programma van Pensioenfonds Detailhandel en heeft als doel de balans tussen invloed en inspraak te optimaliseren. Maar ook door te engagen op onderwerpen die voor de deelnemers van de aangesloten pensioenfondsen specifiek van belang zijn.

Meer weten over de voortgang van DEN?

Bekijk hieronder de rapporten
‘Voortgang engagement Dutch Engagement Network’ (januari – juni 2022)
‘Voortgang engagement Dutch Engagement Network’ (juli – december 2021)
'Voortgang engagement Dutch Engagement Network' (januari - juni 2021)

‘Voortgang engagement Dutch Engagement Network’ (juli - december 2020)
‘Voortgang engagement Dutch Engagement Network’ (januari - juli 2020)
‘Voortgang engagement Dutch Engagement Network’ (juli - december 2019)

Daarnaast hebben we onze Responsible overlay manager, Columbia Threadneedle, opdracht gegeven namens ons te spreken met ondernemingen, ook in samenwerkingen. Dat doen zij veelal in (inter)nationale samenwerkingen, zoals Climate Action 100+, via de PRI, of het Platform Living Wage Financials. Columbia Threadneedle stemt ook namens ons. Het stembeleid en de stemresultaten zijn openbaar.

De voordelen van DEN op een rij
 • Door samen te werken met een beperkt aantal gelijkgestemde pensioenfondsen heeft elke deelnemer veel invloed op het uit te voeren engagement beleid.
 • Het is mogelijk om thematisch engagement uit te voeren wat aansluit op de door de pensioenfondsen geselecteerde MVB-doelstellingen of SDG’s.
 • Deelname aan DEN realiseert een leereffect voor de pensioenfondsen en vergroot de betrokkenheid van de eindbelegger.
 • Door samenwerking met meerdere pensioenfondsen kunnen de engagementactiviteiten kostenefficiënt worden uitgevoerd.
 • Binnen DEN voert Achmea Investment Management het engagement uit en vervult Finance Ideas de rol van sparringpartner en secretariaat.

Uitvoering van engagement

Onze vermogensbeheerder BlackRock beheert onze aandelen. Maar, omdat we in ‘scheiden van machten’ geloven, laten we het aan een ander over om met de ondernemingen waarin we beleggen te spreken. Daarvoor hebben we Columbia Threadneedle de opdracht gegeven.

Columbia Threadneedle vertegenwoordigt meerdere aandeelhouders en stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Op die aandeelhoudersvergaderingen wordt gestemd op benoeming van bestuurders, het vaststellen van de jaarrekening, beloningen van bestuurders, en bijvoorbeeld de uitgifte van extra aandelen. Soms zijn er ook stempunten die te maken hebben met de duurzaamheid van een onderneming.

Op die manier kunnen we engagement en stemmen samen uitvoeren: en kunnen we de gesprekken met ondernemingen meer kracht bijzetten door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Omdat Columbia Threadneedle ook onderzoekt welke risico's er zijn in onze portefeuilles, spreken we over thema's en met ondernemingen die belangrijk zijn.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel